OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, ochrona przeciwpożarowa to: zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej oraz innych miejscowych zagrożeń, zapewnienie odpowiednich sił i środków do ich zwalczania, prowadzenie działań ratowniczych.

ZAKRES USŁUG P.POŻ

REALIZUJEMY JEDNORAZOWE ZLECENIA

Szkolenia dla pracowników wyznaczonych do PPOŻ

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Organizacja próbnej ewakuacji

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Szkolenia z praktycznego użycia gaśnic

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Szkolenia dla osób pracujących w strefie zagrożonej wybuchem

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa przeciw pożarowego

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Opracowanie operatu przeciwpożarowego

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Przeglądy gaśnic oraz hydrantów

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Szkolenia z reagowania w razie wycieku substancji chemicznej

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Szkolenia pracowników wyznaczonych do PPOŻ

Art. 207. § 1 Kodeksu Pracy wska­zuje na obo­wią­zek wyzna­cze­nia pra­cow­ni­ków do wyko­ny­wa­nia dzia­łań w zakre­sie zwal­cza­nia poża­rów i ewa­ku­acji pra­cow­ni­ków.
Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne osoby wyznaczonej przez pracodawcę do działań w zakresie zwalczania pożarów w miejscu pracy z uwzględnieniem specyfiki obiektu oraz istniejącej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego budynku.
Korzyści szkolenia:

Organizacja próbnej ewakuacji

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
Na realizację próbnej ewakuacji składają się następujące etapy:

Szkolenia dla osób pracujących w strefie zagrożonej wybuchem

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w obszarze zagrożenia wybuchem spowodowanym emisją gazów i/lub pyłów. Celem szkolenia jest zapoznanie kursantów z obowiązującymi przepisami oraz zasadami pracy w strefie zagrożenia wybuchem.
Szkolenia obejmują:

Szkolenia z praktycznego użycia gaśnic

Ponieważ w przypadku wystąpienia pożaru liczy się każda minuta, ważne aby każdy pracownik umiał szybko i precyzyjnie skorzystać z dostępnych gaśnic. W takim celu oferujemy szkolenie z praktycznym użyciem gaśnic.
Szkolenie obejmuje:

Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Wymóg wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego występuje w obiektach lub ich częściach stanowiących odrębne strefy pożarowe przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich w przypadku, gdy:
Zakres naszej usługi dotyczącej opracowywania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obejmuje opracowanie dokumentu, a także wsparcie z zakresu skutecznego wdrożenia go.

Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego​

Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego należy poddawać okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Sporządzamy dokument zabezpieczenia przed wybuchem, w którym zawiera się zbiór rozwiązań techniczno-budowlanych, instalacyjnych, organizacyjnych i formalnych dotyczących danego obiektu.
Jak przygotowujemy dokument:

Operat przeciwpożarowy

Nasz zespół posiada niezbędne kwalifikacje i doświadczenie w przygotowaniu kompleksowej dokumentacji przeciwpożarowej.
Zgodnie z aktualizacją Ustawy o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730) do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów oraz do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów należy dołączyć m.in. operat przeciwpożarowy, określający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.
Operat przeciwpożarowy musi posiadać przedsiębiorca ubiegający się o każde z tych trzech pozwoleń:

Przeglądy gaśnic oraz hydrantów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719) przegląd (legalizacja) gaśnic powinien być wykonywany co najmniej raz w roku.
Wychodząc na przeciw wymogom prawnym i chcąc zapewnić bezpieczeństwo w Państwa obiektach oferujemy kompleksowe przeglądy:

Szkolenia z reagowania w razie wycieku substancji chemicznej

Celem naszego szkolenia jest przybliżenie zagrożeń związanych ze stosowaniem substancji chemicznych. W tym przypadku jak postapić z rozlaną substancją chemiczną.
Cel szkolenia:

H&S Solutions

Dane kontaktowe

+48 691-806-649