PIERWSZA POMOC

Szkolenia praktyczne dla pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy
Wyznaczenie osoby przeszkolonej w zakresie udzielania pierwszej pomocy należy do obowiązków pracodawcy. Osoba wyznaczona powinna zostać przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Pracodawca powinien zadbać o to, aby osoby wyznaczone do udzielania I pomocy, były osobami posiadającymi odpowiednią wiedzę i przeszkolenie w tym zakresie, a co za tym idzie – aby w sytuacji kryzysowej, potrafiły sprawnie i pewnie udzielić pomocy poszkodowanemu oraz wezwać odpowiednie służby.
Pierwsza pomoc oznacza proste, natychmiastowe czynności, wykonywane na poszkodowanych w wypadkach, katastrofach i nagłych zachorowaniach zagrażających ich życiu lub zdrowiu do czasu zapewnienia fachowej opieki lekarskiej. Udzielanie pierwszej pomocy ma za zadanie zminimalizowanie niekorzystnych następstw zdarzenia, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej

Cele szkolenia

Dla kogo?

Pracodawca jest obowiązany wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy.
Art. 209¹ §1 pkt. 2 -Kodeks Pracy (Dz.U.2020.1320 t.j.)
Podstawa prawna: Art.207 i 2091 §1 pkt2-Kodeks Pracy (t.j.Dz.U. z 2018 r.poz.917 z późn.zm.)

Pamiętaj

Pamiętaj!
Podjęcie prawidłowych czynności ratowniczych w trakcie pierwszych minut od zaistnienia wypadku, w znaczonym stopniu zwiększa szanse poszkodowanego na przeżycie. Dobrze przeszkolony pracownik będzie miał realny wpływ na zminimalizowanie negatywnych skutków doznanych w razie wypadku lub w sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia. 

H&S Solutions

Dane kontaktowe

+48 691-806-649