Czy apteczki pierwszej pomocy są obowiązkowe w zakładzie pracy?

Apteczka pierwszej pomocy jest wyraźnie oznaczonym opakowaniem, w którym znajdują się podstawowe środki i materiały, służące do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym.

Oznakowaniem charakterystycznym dla apteczki jest znajdujący się na jej frontowej części biały krzyż, najczęściej na zielonym tle.

W apteczce lub jej pobliżu obowiązkowo musi znajdować się instrukcja udzielania pierwszej pomocy. Instrukcja jest kluczowa ponieważ widząc krew lub mając świadomość, że na naszych barkach spoczywa ludzie zdrowie, a nawet życie zaczynamy panikować i zapominamy o podstawowych czynnościach.

Obecność apteczek pierwszej pomocy w zakładach pracy jest określona przepisami – Kodeks Pracy art. 2091 § 1. ,,Pracodawca jest obowiązany:

 • zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.’’

Najprostszym i najskuteczniejszym sposobem do spełnienia wymogu zapewnienia środków do udzielenia pierwszej pomocy w nagłych sytuacjach jest dostarczenie odpowiedniej ilości apteczek, wyposażonych zgodnie z zaleceniami lekarza medycyny pracy (sprawującego nadzór nad danym zakładem).

Natomiast obowiązek oraz zasady funkcjonowania sprawnego systemu pierwszej pomocy w razie wypadków i apteczek został sprecyzowany w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w § 44.

,,1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. W szczególności pracodawca powinien zapewnić:

1) punkty pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w których są wykonywane prace powodujące  duże ryzyko wypadku lub związane z wydzielaniem się par, gazów albo pyłów substancji sklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie ze względu na ostre działanie toksyczne;

2) apteczki w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy.

 1. Ilość, usytuowanie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy i apteczek powinny być ustalone
  w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami,
  z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń.
 2. Obsługa punktów i apteczek, o których mowa w ust. 1, na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.
 3. W punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach, w widocznych miejscach, powinny być wywieszone instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wykazy pracowników,
  o których mowa w ust. 3.
 4. Punkty pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny być odpowiednio oznakowane, zgodnie z Polską Normą, i łatwo dostępne.’’

Warto także zaznaczyć, że w apteczce pierwszej pomocy nie powinno być nic, co mogłoby pogorszyć stan zdrowia poszkodowanego – tyczy się to również popularnych leków przeciwbólowych. Leki są substancjami chemicznymi, a jeśli w ich składzie występują substancje, na które jesteśmy uczuleni to mogą wywołać u nas przeciwne do zamierzonych skutki. Dlatego apteczki powinny być spersonalizowane do zakresu działalności firmy. W sytuacji kiedy jednak decydujemy się na zakup apteczki, a nie jej przygotowanie to najczęściej wyposażenie odpowiada normie DIN 13164 – posiadają najważniejsze materiały opatrunkowe.

Jednakże nawet najlepiej wyposażona apteczka pierwszej pomocy w zakładzie pracy nie zastąpi wiedzy i świadomości pracowników. Bez tych dwóch czynników nie zastosujemy odpowiednich środków i materiałów, a jeśli zastosujemy to nie koniecznie zrobimy to prawidłowo. Dlatego dla prawidłowego funkcjonowania systemu pierwszej pomocy w firmie warto zorganizować swoim pracownikom szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej. Osoby posiadające praktyczną oraz teoretyczną wiedzę zwiększają poziom bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy oraz rzadziej wpadają w panikę w przypadku konieczności udzielenia pomocy przedmedycznej. 

H&S Solutions

Dane kontaktowe

+48 691-806-649