Kiedy jest wymagane utworzenie służby BHP w zakładzie pracy?

Za stan bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy jest odpowiedzialny pracodawca, ale w znaczącej części przypadków nie posiada on odpowiedniej wiedzy w zakresie BHP lub nie dysponuje dostateczną ilością czasu. Dlatego najczęściej możemy spotkać się z sytuacją, gdy pracownik, który jest zatrudniony przy innych czynnościach, również pełni funkcję Inspektora BHP w zakładzie pracy na podstawie art. 23711 Kodeksu Pracy „pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy”.

Jeśli jest zatrudnionych do 100 pracowników również dopuszczalną formą jest zatrudnienie pracownika firmy zewnętrznej, który będzie okresowo pojawiał się w zakładzie pracy i pełnił funkcję służby BHP. W tym przypadku kluczowe jest ustalenie częstotliwości wizyt weryfikujących stan bezpieczeństwa i wykonania wskazanych zaleceń w zakładzie pracy.

Natomiast art. 23711 Kodeksu Pracy „Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej „służbą bhp”, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy” również  reguluje konieczność utworzenia etatowego stanowiska Inspektora BHP.  Zgodnie z przytoczonym przepisem, jeśli pracodawca zatrudnia ponad 100 pracowników to jest równoznaczne z koniecznością utworzenia służby BHP na terenie zakładu pracy, która będzie pełnić funkcję doradczo-kontrolną w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Istotne jest, aby osoby pełniące funkcję służby BHP posiadały odpowiednie uprawnienia i staż pracy. 

Ponadto Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy określa, że  ,,§1.3. Pracodawca zatrudniający od 100 do 600 pracowników tworzy wieloosobową lub jednoosobową komórkę albo zatrudnia w tej komórce pracownika służby bhp w niepełnym wymiarze czasu pracy. §1.4. Pracodawca zatrudniający ponad 600 pracowników zatrudnia w pełnym wymiarze czasu co najmniej 1 pracownika służby bhp na każdych 600 pracowników.”

Firma H&S Solutions oferuje w ramach swojej działalności wsparcie w postaci delegowania pracownika służby BHP bezpośrednio do swoich klientów w celu realizowania obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szczegóły dotyczące zakresu obsługi znajdziesz tutaj.

Zapraszam też do kontaktu bezpośredniego kontaktu. 

Podsumowując, Kodeks Pracy nie ogranicza w żadnym przypadku możliwości zatrudnienia przez pracodawcę inspektora BHP, o ile osoba pełniąca tę funkcję posiada stosowne uprawnienia i odpowiedni zasób wiedzy. Jednakże obowiązek utworzenia służby BHP pojawia się w momencie kiedy stan zatrudnienia przekracza 100 osób lub właściwy inspektor pracy uzna za uzasadnione utworzenie takiej służby lub zwiększenie liczby w już istniejącej – art. 23711 Kodeksu Pracy §4. Właściwy inspektor pracy może nakazać utworzenie służby bhp, albo zwiększenie liczby pracowników tej służby, jeżeli jest to uzasadnione stwierdzonymi zagrożeniami zawodowymi.

H&S Solutions

Dane kontaktowe

+48 691-806-649