SZKOLENIE BHP OKRESOWE

Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych

Cele szkolenia

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
Sz­ko­le­nie jest prze­zna­czo­ne dla pra­cow­ni­ków in­ży­nie­ryj­no­-tech­nicz­nych za­kła­dów pra­cy, w szcze­gól­no­ści pro­jek­tan­tów, kon­struk­to­rów, tech­no­lo­gów, in­ży­nie­rów pro­duk­cji oraz in­ży­nie­rów bu­do­wy itp.
Pierwsze szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach. Kolejne szkolenia okresowe powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.
Podstawa prawna: Rozporządzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogólnych przepisów bhp Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp Ustawa Kodeks pracy (Dz.U.1998r,nr 21,poz. 94,ze zm.)

H&S Solutions

Dane kontaktowe

+48 691-806-649