SZKOLENIE BHP OKRESOWE

Dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Cele szkolenia

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, (w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami) i innych osób na stanowiskach kierowniczych.
Pierwsze szkolenie okresowe kadra kierująca pracownikami przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach. Kolejne szkolenia okresowe powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Szkolenie uwzględnia zapoznanie z metodyką prowadzenia instruktażu stanowiskowego, co uprawnia kierowników do wykonywania instruktaży stanowiskowych BHP, dla podległych im pracowników.

Rozporządzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogólnych przepisów bhp Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp Ustawa Kodeks pracy (Dz.U.1998r,nr 21,poz. 94,ze zm.)

H&S Solutions

Dane kontaktowe

+48 691-806-649