Czy badania lekarskie wstępne są ważne u innego pracodawcy?

W aktualnych czasach często decydujemy się na przebranżowienie lub kontynuowanie zawodu w innej firmie. Pojawia się niepewność czy badania lekarskie przeprowadzone u poprzedniego pracodawcy będą ważne na nowo podjętym stanowisku czy będzie konieczność ponownego udania się do lekarza medycyny pracy. Kodeks pracy w rozdziale VI profilaktyczna ochrona zdrowia określa iż: 

Art. 229. § 1. Wstępnym badaniom lekarskim, z zastrzeżeniem § 1 1 , podlegają:
1) osoby przyjmowane do pracy;
2) pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.
§ 1 1. Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:
1) przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą;
2) przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

W przepisach zostało określone wprost, że nie ma wymogu odbycia ponownych badań lekarskich, jeśli na nowo podejmowanym stanowisku pracy będą występować takie same czynniki szkodliwe i uciążliwe, a czas nawiązania stosunku pracy nie przekroczy 30 dni od zakończenia poprzedniego.
Warto jednak pamiętać, że zwolnienie to nie dotyczy osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

H&S Solutions

Dane kontaktowe

+48 691-806-649